Love for

IDRÆTSFORENINGEN TI

 • 1.  Navn og hjemsted.

Foreningens navn er:

Idrætsforeningen T.I.  (ITI).

Den er stiftet 5. marts 1920.

Dens hjemsted er Frederiksberg og den er medlem af Frederiksberg Idræts-Union.

Foreningen er samtidig medlem af DGI.

 • 2.  Formål.

Foreningens formål er, at tilvejebringe de bedst mulige forhold til udøvelse af motionsgymnastik.

 • 3.  Medlemmernes optagelse.

I foreningen kan optages alle, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder derfor. 

Optagelse af æresmedlemmer sker efter indstilling af hovedbestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

 • 4.  Kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Kontingentet betales for hele sæsonen inden d. 1. oktober. 

 • 5.  Udmeldelse og restance.

Udmeldelse kan kun ske ved en sæsons udgang.   Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig gæld til foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende.

 • 6.  Kontingentfrihed.

I særlige tilfælde kan der gives kontingentfrihed ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

 • 7. Eksklusion.

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Den ekskluderede kan fordre sin udelukkelse forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilken han har ret til at være til stede under sagens behandling.

 • 8.  Foreningens ledelse.

Foreningens anliggender og interesser varetages af en bestyrelse, som består af: Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år ad gangen, idet formand  og sekretær afgår i de ulige år, næstformand og kasserer i de lige år.                                                          

Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri.

 • 9.  Bestyrelsesmøder.

Formanden for foreningen leder de daglige forretninger. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det er nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. 

Møderne indvarsles af formanden. 

Disse møder er beslutningsdygtige. 

I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.                                                                                                  Der tages referat af bestyrelsesmøder.

 • 10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. 

Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, dog kræves for nye love eller forandringer i de bestående, at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor.

Ved valg af bestyrelse og andre afstemninger skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt eet medlem ønsker det – ellers ved håndsoprækning.                                                              

Et medlem, der personlig ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbar til foreningens tillidsposter, når han/hun forud skriftligt til bestyrelsen har erklæret sig villig til at modtage valg.
Stemmeret har alle medlemmer, der mindst i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen har været tilmeldt foreningen. 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes ved bekendtgørelse ved medlemmers mails og annonceres på ITI's hjemmeside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Nye forslag indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage forinden generalforsamlingen.


DAGSORDENEN er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg iflg. lovenes § 8.
 6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Information om ITI’s hjemmeside.
 9. Eventuelt.
 • 11.  Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen – med mindst 14 dages varsel – og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Er medlemstallet under 45, behøver begæring kun at være tiltrådt af 1/3 af medlemstallet. 

 • 12.  Regnskabet.

Ved ordinære bestyrelsesmøder fremlægges en regnskabsoversigt. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

 • 13.  Revisorer.

Revisorerne modtager regnskabet til revision 14 dage før generalforsamlingen. 

Det reviderede regnskab er tilgængeligt for foreningens medlemmer hos kasseren 8 dage før den ordinære generalforsamling. 

 • 14. Opløsning.  

Foreningen kan kun opløses, når dens medlemstal er under 20, og disse vedtager det på en generalforsamling med 4/5 stemmers majoritet.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens aktiver og formue doneres til velgørende formål.

Vedtaget på generalforsamlingen d.28.05.2021